Altweiberbal 20-02-20

Altweiberbal 20-02-20

An enger Woch ass et esou weit.

Fir Stëmmung suergen:
Hoffi-Zambezi
Ni Doheem
DJ Djails
 
D‘Entrées-Bännercher gi gesponsert vun:
FOX Design & Print
Duerfkessel Koerich
Carrelages Bintz s.à.r.l.
 
Den Design vun de Flyeren a Bännercher ass vum Sarah Espen.