Coupe Benny Klein

Coupe Benny Klein

Den 12ten an 15ten August ass zu Habscht eis traditionell Coupe.

Dëst Joer gëtt se am Undenken un den Här Benny Klein gespillt.