TIRAGE AISCHDALLER SUPER 11

TIRAGE AISCHDALLER SUPER 11

1. Preis (1000€): 788
2. Preis (500€): 1454
3. Preis (500€): 714
4. Preis (250€): 472
5. Preis (250€): 124
6. Preis (Bong 100€ Aal Schoul): 138
7. Preis (Bong 100€ Bestial): 33
8. Preis (Bong 100€ Hausdeier): 125
9. Preis (Bong 100€ Asport): 196
10. Preis (Bong 50€ Asport): 1895
11. Preis (Bong 50€ Villa d'Asie): 245

D'Gewenner kennen sech op der Nummer "621700769" oder iwer E-Mail op "info@alliance-aischdall.lu" mellen.

Mir soen VILLMOLS MERCI fir d'Matspillen an natirlech och eise Sponsoren!

#MIRSINNAISCHDALL!!